Bel Fıtıkları Bel Fıtığı Ameliyatının Riskleri


 

Aşağıda sayılan riskler, bütün bel fıtığı ameliyatı teknikleri için geçerlidir. Hiçbir riski olmayan ameliyat tekniği, henüz dünyada mevcut değildir. Her tekniğin, birtakım olumlu yanları olduğu gibi, olumsuz yanları da bulunmaktadır. Ameliyat tekniklerini ve tekniklerin birbirlerine olan üstünlüklerini okumak için, başlığa tıklayınız : Bel Fıtığı Ameliyatları 

Aşağıda yazılı olan riskler sadece yapılan cerrahi işlemin riskleridir ve anestezinin risklerini içermemektedir.

Bel fıtığı ameliyatlarında oluşma ihtimali bulunan riskler şunlardır :

 

1.     Yetersiz Cerrahi: Nadir görülen bir durumdur. Fıtığın sinire veya omurilik zarına yapışık olması, kireçlenmiş ve kemikleşmiş olması, omurilik kanalı içerisinde farkedilemeyecek bir bölgeye kaçmış olması gibi durumlarda fıtık, tamamen temizlenemeyebilir. Buna bağlı olarak hastanın şikayetleri  kısmen geçmeyebilir veya aynı kalabilir. Bu durumda bazan, hastanın tekrar ameliyat olması gerekebilir. Bu risk, tekrar eden (nüks) bel fıtıklarında daha yüksektir.

2.     Nöral yaralanma: Oluşma ihtimali son derece düşüktür. Mikrodiskektomide, mikroskobun sağladığı avantaj nedeniyle, oluşma olasılığı sıfıra yakındır. Nöral yaralanma, ameliyat sırasında sinir kökünde veya omurilikte hasar gelişmesini ifade eder. Bu durumda, ilgili sinire ait kaslarda felç ve duyu alanında Nöropatik Ağrı gelişebilir. Nöropatik Ağrı, yanma tarzında ağrı, uyuşma, sıcağa ve soğuğa  karşı aşırı hassasiyet, dokunmayla ağrı ve yanma duyusu oluşması ile karakterize olan ve genellikle kalıcı bir durumdur. Bu risk tekrar eden (nüks) bel fıtıklarında daha yüksektir.

3.     Ameliyattan sonra belde yara izi kalır. Bu yara izi, mikrodiskektomide ve endoskopik diskektomide oldukça küçüktür.

4.     Yanlış Mesafe Açılması: Ameliyat sırasında, fıtığın olduğu diskin yerine, yalnışlıkla, altta veya üstteki sağlam disk mesafelerinden herhangi birinin ameliyat edilme riski vardır. Bunun, ameliyattan sonra farkedilmesi halinde, hastanın tekrar ameliyat olması gerekir. Özellikle, sakralizasyon ve lumbalizasyon denilen doğumsal omurga anormallikleri olan hastalarda gelişme riski daha yüksektir. Ameliyata başlarken skopi röntgen ile mesafe tayini yapıldığından, bu riskin olasılığı sıfıra yakındır.

5.    Ameliyat sırasında bazan, Total Laminektomi denilen omurganın arka elemanlarının alınması ve/veya Faset Eklem denilen omurganın arka eklemlerinin alınması gerekebilir. Bu durumda, aynı seansta veya ileriki bir tarihte bele platin takılması gerekebilir. Bu işlemlerin gerekip gerekmeyebileceği genellikle ameliyattan önce tahmin edilebildiğinden; genelde hasta, ameliyata girmeden önce bu konularda bilgilendirilmiş olur.

6.    Ameliyat sırasında beyin omurilik zarları yırtılabilir ve beyin omurilik suyu sızıntısı gelişebilir. Omurilik zarı yaralanması riski on bin ameliyatta 3-13 arasındadır. Bu riskin oranı, tekrar etmiş (nüks) bel fıtıklarında % 18'e kadar çıkabilmektedir. Nadir gelişen ve geliştiğinde genellikle onarımı mümkün olan bir durumdur.

7.    Mesafe enfeksiyonu: Ameliyattan sonra ameliyat alanında enfeksiyon gelişebilir. Aylarca tedaviyi gerektiren, çok ağrılı bir durumdur. Gelişme riski,   hastanenin  koşullarına bağlı olduğu kadar, hastanın vücut direncine ve vücudunda herhangi bir enfeksiyon kaynağı bulunup bulunmadığına da bağlıdır. Ameliyat edilen bin hastanın sadece beşinde gelişir.

8.      Postoperatif Fibrozis: Ameliyattan sonra, ameliyat sahasında  nedbe dokusunun gelişmesi ve gelişen bu nedbe dokusuna bağlı olarak sinirin sıkışması durumudur. Hastanın vücudunun ameliyata verdiği bir cevaptır. Hastaların binde birinde görülür.  Bacakta ağrı, uyuşma, güçsüzlük yaratabilir. Genellikle, kesin bir çözümü yoktur.

9.      Nüks (Fıtığın tekrarlaması): Ameliyat edilen disk mesafesinde fıtık, bir veya birden çok kez tekrarlayabilir (nüks). Ameliyattan sonraki on yıllık süre içerisinde görülme oranı % 2-4'tür. Fıtığın nüksetmesi durumunda hastanın tekrar ameliyat olması ve üçüncü tekrarda platin takılması gerekebilir. Fıtığın tekrarlaması halinde yapılacak ameliyat veya ameliyatların risklerinin oranı, ilk ameliyata göre daha yüksektir.

10.  Ameliyat alanında kanama: Son derece nadirdir.

11.  Son derece nadir de olsa, bel fıtığı ameliyatı sırasında omurgaya komşu büyük damarların yaralanması, mesane yaralanması, idrar kanalı yaralanması, böbrek yaralanması, bağırsak yaralanması gelişebilme riski vardır. Bu sayılan risklerin gelişme oranı özellikle mikrodiskektomide sıfıra yakındır.